ประวัติโรงเรียน
ปรัชญาประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ ( VISION )
มาตรฐานโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
มาตรฐานด้านคุณธรรม
สัญลักษณ์และตราประจำโรงเรียน
เกียรติประวัติ
การบริหารและจัดการ
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของโรงเรียน
ผลงานนักเรียน
โครงการกิจกรรมเด่น
ข้อมูลศิษย์เก่า
สารสนเทศแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
แผนที่โรงเรียน
อาคารเรียนน้องอนุบาล Kindergarten Building
ห้อง Computer Lab
ห้อง Omiles (Multi-Thinking)
ห้องสมุด - Self - Knowledge Center
ห้อง Maths World
ห้องดนตรี Keereeboon Genius Music
คณะผู้บริหาร
คณะครู
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
บทบาทหน้าที่ผู้ปกครอง ครอบครัวประสาทวิทย์นนท์
กำลังออนไลน์14คน
ผู้ชมวันนี้1394คน
ผู้ชมเมื่อวาน1957คน
ผู้ชมเดือนนี้22645คน
ผู้ชมเดือนก่อน52777คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1688692คน
คณะผู้บริหาร
นางสุจิตรา โตตาบ
ปริญญาตรี: อักษรศาสตรบัณฑิต
สถาบัน: มหาวิทยาลัยศิลปากร
Certificate: English as a Foreign Language King's College, U.K
นางอนงค์ โตตาบ
ปริญญาตรี: ครุศาสตรบัณฑิต
สถาบัน: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Certificate: TEFL (Sydney, Australia)
นายรณชัย ถมยาปริวัฒน์
ปริญญาตรี: เศรษฐศาสตรบัณฑิต
สถาบัน: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดร.วิสิฏฐ์ วงศ์สุทธิธรรม
ปริญญาตรี: วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
สถาบัน: เทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
ปริญญาโท: วิศวกรรมไฟฟ้า
สถาบัน: เทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าลาดกระบัง (เกรดวิทยานิพนธ์ดีเยี่ยม)
ปริญญาเอก: วิศวกรรมไฟฟ้า
สถาบัน: เทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง


ผู้จัดการ
นางสาวบุณยนุช โตตาบ
ปริญญาตรี: เศรษฐศาสตรบัณฑิต
สถาบัน: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/ป.บัณฑิต
ปริญญาโท: บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สถาบัน: มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ผู้ก่อตั้งหลักสูตร The Journey to Chinese
นางสาวเฟินฟาง วัชรนุกูลเกียรติ
ปริญญาโท : MA in Intercultural Communication and Education
สถาบัน : University of Durham , England
ผู้เขียนหลักสูตร The Journey to Chinese


ฝ่ายบริหารงานบุคคล
นางสาวจิตสุภา โตตาบ
ปริญญาตรี: อักษรศาสตรบัณฑิต
สถาบัน: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท: MEd Teaching English to Speakers of other Languages
สถาบัน: University of Exeter
- Cert. Distinction in the Kindergarten Teacher examination From UNIVERSITY of GREENWICH. UK.
- Teaching Knowledge TEST Band 3 in TKT Module 1 Language and background to language learning and teaching
- Teaching Knowledge TEST Band 3 in TKT Module 2 Lesson planning and use of resources for language teaching
- Teaching Knowledge TEST Band 3 in TKT Module 3 Managing the teaching and learning process
From Cambridge Assessment English


ฝ่ายธุรการ – การเงิน
หัวหน้าฝ่าย
นางสุวีณา เริงสำราญ
ปริญญาตรี: ครุศาสตรบัณฑิต
สถาบัน: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวพันทพร ทองอุ่ม
ปริญญาตรี: บัญชีบัณฑิต
สถาบัน: มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์


ฝ่ายวิชาการระดับปฐมวัย
หัวหน้าฝ่าย
นางจารุวรรณ แก้วประเสริฐ
ปริญญาตรี: ครุศาสตรบัณฑิต (ปฐมวัย)
สถาบัน: สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
นางปัจฉิมา พูนเจ็ก
ปริญญาตรี: ครุศาสตรบัณฑิต (ปฐมวัย)
สถาบัน: สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา


ฝ่ายวิชาการระดับประถม
หัวหน้าฝ่าย
นางสาวปรียา เภาหิงค์
ปริญญาตรี: วิทยาศาสตรบัณฑิต
สถาบัน: มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาโท: ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้)
สถาบัน: มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ผู้ช่วยฝ่าย
นางสาวสุลินดา สุทธิสาร
ปริญญาตรี: ครุศาสตรบัณฑิต
สถาบัน: สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
ปริญญาโท: ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
(นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้)
สถาบัน: มหาวิทยาลัยรามคำแหง
นางนัดดาวรรณ สุขสวัสดิ์
ปริญญาตรี: ศิลปศาสตรบัณฑิต
สถาบัน: มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม


หัวหน้าฝ่ายวิชาการมัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวเพ็ญพร อินทร์ศวร
ปริญญาตรี:วิทยาศาสตร์บัณฑิต (คณิตศาสตร์)
สถาบัน :มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปริญญาโท:วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (วท.ม.)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขน


ฝ่ายสื่อสารองค์กร
นางสาวขวัญชนก กลั่นเอี่ยม
หัวหน้าฝ่าย
ปริญญาตรี:วิทยาศาสตร์บัณฑิต (คณิตศาสตร์)
สถาบัน :มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปริญญาโท : บริหารธุรกิจ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่าย
นางสาวกัญญากรณ นุ่มอ่อน
ปริญญาตรี: ครุศาสตรบัณฑิต (ปฐมวัย)
สถาบัน: สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
ปริญญาโท: ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สถาบัน: มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ผู้ช่วยฝ่าย
นางพงศ์ลัดดา มีลาภ
ปริญญาตรี : ครุศาสตรบัณฑิต (ปฐมวัย)
สถาบัน : สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
ผู้ช่วยฝ่าย
นางสาวมาลัย จุปะมัดตัง

ปริญญาตรี : วิทยาศาสตร์บัณฑิต
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา(สาธารณสุขศาสตร์)


นักจิตวิทยา ประจำโรงเรียน
ร้อยตำรวจโทสุพัฒน์ โตตาบ
จิตวิทยาคลินิค ม.ธรรมศาสตร์
โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
โทรศัพท์. 02-447-5949 , 02-446-2212   โทรสาร. 02-8815921

ธุรการ-การเงิน 080 - 065-5597   ฝ่ายวิชาการ 080- 065 - 5596