ประวัติโรงเรียน
ปรัชญาประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ ( VISION )
มาตรฐานโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
มาตรฐานด้านคุณธรรม
สัญลักษณ์และตราประจำโรงเรียน
เกียรติประวัติ
การบริหารและจัดการ
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของโรงเรียน
ผลงานนักเรียน
โครงการกิจกรรมเด่น
ข้อมูลศิษย์เก่า
สารสนเทศแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
แผนที่โรงเรียน
อาคารเรียนน้องอนุบาล Kindergarten Building
ห้อง Computer Lab
ห้อง Omiles (Multi-Thinking)
ห้องสมุด - Self - Knowledge Center
ห้อง Maths World
ห้องดนตรี Keereeboon Genius Music
คณะผู้บริหาร
คณะครู
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
บทบาทหน้าที่ผู้ปกครอง ครอบครัวประสาทวิทย์นนท์
กำลังออนไลน์14คน
ผู้ชมวันนี้947คน
ผู้ชมเมื่อวาน2106คน
ผู้ชมเดือนนี้34971คน
ผู้ชมเดือนก่อน39601คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1740619คน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ความลงตัวของสื่อการสอนภาษาอังกฤษ
ประสาทวิทยานนทบุรี กับ “ความลงตัวของสื่อการสอนภาษาอังกฤษ” 

     การสอนสาระภาษาอังกฤษในบ้านเรานั้น ทุกท่านคงทราบอยู่บ้างแล้วว่าเมื่อใดก็ตามที่นักเรียนเกิดความรู้สึกสนุกและมีความสุขกับการเรียน เด็กก็จะสนใจอยากเรียนเพิ่มขึ้นและจะจดจำสิ่งที่เรียนได้ดี ซึ่งวิธีการนี้ไม่เพียงใช้ได้สำหรับเด็กเท่านั้นแต่กับผู้ใหญ่ก็เกิดผลดีเช่นกันผู้ใหญ่ก็ต้องการความสนุกในการศึกษาการสร้างประสบการณ์เรียนด้วยความสนุกจะทำให้เขากล้าพูดมากขึ้นจากนั้นเข้าก็จะลืมความกลัวที่จะพูดแล้วเริ่มที่จะสนุกกับภาษา

     การเลือกสื่อที่มีประสิทธิภาพมาเป็นเครื่องมือในการสอนจึงเป็นเรื่องสำคัญเพราะสื่อที่ดี ไม่เพียงทำให้นักเรียนสนุกในการเรียนเท่านั้น แต่คุณครูเองก็จะสนุกในการสอน คงไม่ต้องกล่าวถึงการเรียนรู้ว่า เด็กจะเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้มากน้อยแค่ไหน
ภาพการเรียนการสอนในบ้านเรา หลายโรงเรียนครูภาษาอังกฤษ ไม่มีเวลาคิดจะสร้างสรรค์สื่อ ก็ใช้ตำราที่มีอยู่สอนไปอย่างนั้น เด็กจะได้หรือไม่ได้เป็นอีกเรื่องหนึ่งนี่คือภาพการเรียนการสอนในบ้านเรา
ปัญหาอะไรบ้างที่พบเห็นบ่อย ๆ ในเรื่องการสอนภาษาอังกฤษ
     ขั้นแรก การเตรียมอุปกรณ์เพื่อใช้ประกอบการสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เด็กเล็ก ๆ สื่อการสอนต้องเป็นสิ่งที่จับต้องได้ เช่น เป็นภาพหรือสิ่งของสื่อเหล่านี้ ต้องใช้เวลาและความพยายามในการเตรียมอย่างมากสำหรับการจัดทำเอกสาร การสอนรวบรวมมาจากหลาย ๆ เล่มหลายแหล่งซึ่งขาดความสอดคล้องกันในภาพรวมทำให้ผลสำเร็จในการเรียนการสอนไม่ดี
 
     ข้อสอง การแยกการสอนภาษาอังกฤษเป็นไวยกรณ์ การเขียน การพูด การอ่าน การฟัง ไม่ประสบความสำเร็จ การสอนภาไม่ได้ผล ที่ถูกต้องที่สุดคือ ต้องสอนทุกทักษะผสมผสานกันไป
แก้ปัญหาอย่างไร กับพ่อแม่ที่มักกังวลเรื่องสำเนียงของลูกถ้าใช้คนท้องถิ่นสอนภาษาอังกฤษ
     การเลือกหลักสูตรที่ดีจะต้องมีสื่อแผ่น CD เพลง การออกเสียง ซึ่งพูดโดยเจ้าของภาษาและพูดอย่างถูกต้อง คุณครูเพียงแต่ต้องเรียนการใช้สื่อเหล่านี้ในการสอนจริง ๆ แล้วเด็กเรียนรู้สำเนียงจากสื่อนอกห้องเรียนตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นทีวี วิทยุ เกมส์ ภาษาอังกฤษมีหลายสำเนียงทั้งแบบอเมริกัน อังกฤษ ออสเตรเลียเฉพาะอังกฤษประเทศเดียวยังมีสำเนียงมากมาย แล้วจะเลียนแบบสำเนียงแบบไหน? ต้องให้ผู้ปกครองเข้าใจว่า... ภาษาคือ “การสื่อสาร” การเรียนการสอนจะพัฒนาและเข้าใจได้ดี ผู้สอนและผู้เรียนต้องมีวัฒนธรรมเดียวกัน เป็นคนไทยด้วยกันก็สอนภาษาอังกฤษได้ ไม่จำเป็นต้องฝรั่งเสมอไป นี่คือสิ่งที่เราต้องทำให้ผู้ปกครองเชื่อว่าเป็นความจริง
ผู้บริหารมีบทบาทอย่างไรในการสนับสนุนการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนของตน
     ต้องเลือกหลักสูตรที่ดี มีจุดมุ่งหมายการเรียนการสอนที่ชัดเจนแต่ละชั่วโมงที่ผ่านไป เด็กต้องได้อะไร แต่ละปีเด็กได้รับการพัฒนาอย่างไร คือสิ่งที่ผู้บริหารต้องอธิบายให้ผู้ปกครองเข้าใจและเชื่อว่าทำไมต้องเลือกหลักสูตรนี้ และจำเป็นอย่างยิ่งในการรายงานผลความคืบหน้า อีกทั้งต้องให้ครูมั่นใจในการสร้างความน่าเชื่อถือแก่ผู้ปกครองถ้าทำได้เช่นนี้ การเรียนการสอนจะได้รับการพัฒนาที่ดีอย่างแน่นอน
     เห็นได้ว่าการเลือกหลักสูตรที่ดี มีความสำคัญมากกับผลสัมฤทธิ์ในการเรียนการสอนให้ประสบผล หลักสูตรที่ดีจะต้องสามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง “สอนอะไร” และ “สอนอย่างไร” ในรูปแบบของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ ดังนั้นการเรียนรู้ที่ได้ผลหลักสูตรต้องชัดเจนและใช้ง่าย เพราะครูเป็นผู้ปฏิบัติการสอน คู่มือการสอนภาษาอังกฤษที่ดีและเหมาะสม จะต้องสามารถทำให้ครูมีความมั่นใจในการใช้ทำให้ครูได้รับการพัฒนาไปด้วย ครูเก่งขึ้นและมีความภาคภูมิใจในตนเอง (Self Esteem)
    โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรีใช้ความลงตัวของสื่อการสอนภาษาอังกฤษ ติดตามผลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เห็นการพัฒนาและทำให้ผู้ปกครองเชื่อในสิ่งที่เราทำ ว่าเกิดประสิทธิผลจนถึง ณ จุดนี้ผู้ปกครองไม่เคยถามว่า ลูกฉันต้องเรียนกับฝรั่งตาน้ำข้าว เป็นชาวเอเชียก็ได้ และเมื่อถึง อีกระดับหนึ่งของความสำเร็จที่เราวางไว้ ณ วันนั้นเราไม่จำเป็น ที่จะต้องจ้างครูชาวต่างชาติเลย เด็กก็เก่งได้ โดยครูคนไทยนั้นและสอน แต่ต้องเป็นครูที่มีความถนัด และเป็นมืออาชีพ มั่นใจ และพัฒนาตนเอง ให้เก่งขึ้นและมีศักดิ์ศรีมีความสง่างาม (Dignity) ดีกว่าฝรั่งทั่วไป สอนแบบ แค่พูดได้ ก็เป็นครูได้แล้วหรือ
     ข้อสำคัญเราจะต้องดำเนินงานโดยยึดหลัก ทางสายกลาง พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี และจะต้องมีความรู้รอบ รู้จริง รู้ลึก มีคุณธรรม โดยครูต้องจัดการได้ก่อน ดังปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งทางโรงเรียนน้อมรับตามแนวทางพระราชดำริ และจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องนำมาดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งการจัดกิจกรรมบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนนำมาใช้ในการบริหารการจัดการ

โพสข้อมูลเมื่อ วันที่ : 22 ก.ย. 2551  เวลา 12:49 น.     ( เข้าชมทั้งสิ้น 4122 ครั้ง )
บันทึกโดย : Webmaster

โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
โทรศัพท์. 02-447-5949 , 02-446-2212   โทรสาร. 02-8815921

ธุรการ-การเงิน 080 - 065-5597   ฝ่ายวิชาการ 080- 065 - 5596