ประวัติโรงเรียน
ปรัชญาประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ ( VISION )
มาตรฐานโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
มาตรฐานด้านคุณธรรม
สัญลักษณ์และตราประจำโรงเรียน
เกียรติประวัติ
การบริหารและจัดการ
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของโรงเรียน
ผลงานนักเรียน
โครงการกิจกรรมเด่น
ข้อมูลศิษย์เก่า
สารสนเทศแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
แผนที่โรงเรียน
อาคารเรียนน้องอนุบาล Kindergarten Building
ห้อง Computer Lab
ห้อง Omiles (Multi-Thinking)
ห้องสมุด - Self - Knowledge Center
ห้อง Maths World
ห้องดนตรี Keereeboon Genius Music
คณะผู้บริหาร
คณะครู
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
บทบาทหน้าที่ผู้ปกครอง ครอบครัวประสาทวิทย์นนท์
กำลังออนไลน์18คน
ผู้ชมวันนี้978คน
ผู้ชมเมื่อวาน2106คน
ผู้ชมเดือนนี้35002คน
ผู้ชมเดือนก่อน39601คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1740650คน
ข้อมูลศิษย์เก่า

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   ปีการศึกษา 2559

เข้าศึกษาต่อมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา   2560

ที่

สถานศึกษา

ชื่อ – สกุล

1

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพฯ

(โครงการความเป็นเลิศ คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์)                                   

เด็กชายวรลภย์    ศรีชัยนนท์

 

2

โรงเรียนโยธินบูรณะ   กรุงเทพ ฯ    

(  ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ SMP  )    

เด็กหญิงณัฐธิดา    ภูริวัฒนพงศ์

 

3

โรงเรียนโยธินบูรณะ   กรุงเทพ ฯ   

(  โครงการส่งเสริมภาษาอังกฤษ English Program

เด็กชายสิรภพ       เลิศโชติวงศ์

เด็กหญิงพัทธ์ธีรา    ช่างเพชร์ผล

4

โรงเรียนสาธิตฯมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

( ห้องเรียนพิเศษ SMART Classroom )

เด็กชายพัชรพล    สมบัติพิทักษ์สุข

เด็กชายศุภกฤต        ลาภวงศ์วัฒนา

5

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  จ. ปทุมธานี

(ส่งเสริมความเป็นเลิศเชาว์ปัญญาวิทย์-คณิต)

เด็กชายวรลภย์     ศรีชัยนนท์        

เด็กชายศุภกฤต       ลาภวงศ์วัฒนา

6

โรงเรียนสตรีวัดระฆัง

(ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์)

เด็กหญิงนวนพ     เศรษฐบรรจง

7

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี

(โครงการส่งเสริมอังกฤษ-คณิต-วิทย์  MEP)

เด็กหญิงอันตรา    รัตนประภา

 

8

โรงเรียนสตรีนนทบุรี 

(โครงการส่งเสริมการเรียนภาษาอังกฤษ English Program)

เด็กหญิงพรนภัส     เจริญสุข

 

9

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรี 

( ส่งเสริมความเป็นเลิศ คณิต วิทย์ )

 

เด็กชายบดินทร์    อาษากิจ

เด็กชายสุนิธิ       เอี่ยมธนากุล

เด็กหญิงณัฐมญชุ์  จันเสถียรวรกุลเด็กหญิงชัญญาพัชญ์ ตรีรัตนาพิทักษ์

เด็กชายภูมิสิษฐ์    ศรีวีระนุรัตน์

เด็กชายบูรพา        คนิการ์

เด็กหญิงธนัญชนก    แสงศรี

เด็กหญิงไอรดา     สีบุญทา

เด็กชายเจนณรงค์    โกศลตระกูล

เด็กชายชยางกูร    กิ่งทอง

10

โรงเรียนสตรีนนทบุรี 

(ห้องเรียนพิเศษวิทย์ คณิต - เทคโนโลยี  )

เด็กหญิงสิริกร      สุธีระ

11

โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม

( ห้องเรียนพิเศษวิทย์คณิต-เทคโนโลยี )

Unkown Document ดาวน์โหลดไฟล์

กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 8/21 Next »

โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
โทรศัพท์. 02-447-5949 , 02-446-2212   โทรสาร. 02-8815921

ธุรการ-การเงิน 080 - 065-5597   ฝ่ายวิชาการ 080- 065 - 5596