ประวัติโรงเรียน
ปรัชญาประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ ( VISION )
มาตรฐานโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
มาตรฐานด้านคุณธรรม
สัญลักษณ์และตราประจำโรงเรียน
เกียรติประวัติ
การบริหารและจัดการ
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของโรงเรียน
ผลงานนักเรียน
โครงการกิจกรรมเด่น
ข้อมูลศิษย์เก่า
สารสนเทศแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
แผนที่โรงเรียน
อาคารเรียนน้องอนุบาล Kindergarten Building
Music Space
Cooking Space
Creative Space
Mindfulness Transformative Learning Center
Maths Lab
Omiles Space
Toilets
Computer PC Lab
Apple Imac Lab
คณะผู้บริหาร
คณะครู
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
บทบาทหน้าที่ผู้ปกครอง ครอบครัวประสาทวิทย์นนท์
กำลังออนไลน์13คน
ผู้ชมวันนี้773คน
ผู้ชมเมื่อวาน1357คน
ผู้ชมเดือนนี้18526คน
ผู้ชมเดือนก่อน42239คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1993557คน
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ระหว่างวันที่ 23 - 26 กค. 62 ทีมผู้บริหารและครูที่ดูแลการใช้นวัตกรรมหลักสูตร My First English Adventure ไปเยี่ยมชมการเรียนการสอน และแนะนำครูผู้สอนเพื่อการพัฒนาคุณภาพครูและส่งผลกับผู้เรียน ได้ดียิ่งขึ้น เป็นการเยี่ยมโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย รร. อนุบาลจิตโรภาส อ. แม่ริม /โรงเรียนอนุบาลวีรยา อ. สันทราย /โรงเรียนอนุบาลไผ่แก้ว อ. สันกำแพง  / โรงเรียนอนุบาลพรรณี อ. เมือง / โรงเรียนเมืองเด็กวิทยา อ . แม่แจ่ม /โรงเรียนอนุบาลวิทยาวัฒน์ อ. จอมทอง / โรงเรียนอนุบาลร่มฉัตร อ. แม่วาง
วันที่ 14 กค. 62  นางสาวบุณยนุช และนางสาวจิตสุภา โตตาบ  ผู้บริหารโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี  อบรมการใช้สื่อภาษาจีนของนวัตกรรม My First Chinese Readers  ซึ่งทางโรงเรียนได้นำมาใช้ และทางกลุ่มโรงเรียนอักษรกรุ๊ป  ได้นำไปใช้เพือสอนภาษาจีน ใน โรงเรียนอักษรพัทยา  อักษรเทพประสิทธิ์  อักษรศึกษา  ซึ่งทางโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี เป็นผู้ดูแล  อบรมครูใหม่ ให้เข้าใจการใช้นวัตกรรม
วันที่ 8 กค. 62 คณะผู้บริหารและครู โรงเรียนอนุบาลหฤทัยวิทยา อ.เชียงคำ จ.พะเยา เข้าศึกษาดูงานการจัดหลักสูตร โดยใช้นวัตกรรม ด้านจิตศึกษา  ด้านภาษาไทย และวิทยาศาสตร์ และภาษาจีน ทั้งระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษา  เพื่อนำวิธีการและนวัตกรรมไปใช้ในโรงเรียน ซึ่งรร.นี้ได้นำนวัตกรรมภาษ่อังกฤษ  ไปใช้แล้วและได้ผลเป็นอย่างดี
ระหว่างวันที่  25 -  28 มิย. 62  ผู้บริหาร นางสุจิตรา  โตตาบ และนางสาวจิตสุภา  โตตาบ  เข้าเยี่ยม  observe การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ   รร.เด็กดีพิทยาคม  อ.เทิง จ.เชียงราย  รร.ลูกรักป่าแดด อ.ป่าแดด รร.ลูกรักเชียงของ อ.เชียงของ รร. อนุบาลหฤทัยวิทยา อ.เชียงคำ รร.อนุบาลบ้านรักเด็ก อ.เวียงแาเป้า  จ.เชียงราย ด้วยหลักสูตร My  First English  Adventure  จากประเทศอิสราเอล  ที่รร.ประสาทวิทยานนทบุรี  เป็นรร.ต้นแบบ และเป็นที่ปรึกษา ในด้านการพัฒนาหลักสูตรและพัฒนาครู
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 6/62 Next »

โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
โทรศัพท์. 02-447-5949 , 02-446-2212   โทรสาร. 02-8815921

ธุรการ-การเงิน 080 - 065-5597   ฝ่ายวิชาการ 080- 065 - 5596