ประวัติโรงเรียน
ปรัชญาประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ ( VISION )
มาตรฐานโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
มาตรฐานด้านคุณธรรม
สัญลักษณ์และตราประจำโรงเรียน
เกียรติประวัติ
การบริหารและจัดการ
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของโรงเรียน
ผลงานนักเรียน
โครงการกิจกรรมเด่น
ข้อมูลศิษย์เก่า
สารสนเทศแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
แผนที่โรงเรียน
อาคารเรียนน้องอนุบาล Kindergarten Building
ห้อง Computer Lab
ห้อง Omiles (Multi-Thinking)
ห้องสมุด - Self - Knowledge Center
ห้อง Maths World
ห้องดนตรี Keereeboon Genius Music
คณะผู้บริหาร
คณะครู
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
บทบาทหน้าที่ผู้ปกครอง ครอบครัวประสาทวิทย์นนท์
กำลังออนไลน์17คน
ผู้ชมวันนี้1490คน
ผู้ชมเมื่อวาน1074คน
ผู้ชมเดือนนี้29868คน
ผู้ชมเดือนก่อน30059คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1365716คน
ฝ่ายวิชาการ

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ณ SPACE INSPIRIUM  อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ GISTDA  อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ชมนิทรรศการ และปฏิบัติกิจกรรม     • Zone 1 Universe : กำเนิดเอกภพ • Zone 2 Historical Technology of Space : เทคโนโลยีสำรวจโลกและอวกาศ • Zone 3 Life Begins to Space : มุ่งสู่อวกาศ • Zone 4 Space Station : สถานีอวกาศ • Zone 5 Space 3D Theater : โรงภาพยนตร์ มิติ • Zone 6 Satellite : ดาวเทียม • Zone 7 Geo Informatics : เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ  • Zone 8 Remote Sensing : การรับรู้จากระยะไกล • Zone 9 Global Navigation Satellite System : ระบบดาวเทียมนำร่องโลก • Zone 10 Geographic  Information  Systems : ระบบสารสนเทศ • Zone 11 GISTDA My House  • Zone 12 Geo Informatics Application • Zone 13 Application for Tomorrow

 

กิจกรรมทัศนศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -2 และ 4 – 6

ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ / พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา / วัดพนัญเชิง / วัดชัยวัฒนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เรียนรู้กิจกรรมตามฐานการเรียนรู้ ฐานกิจกรรมแพะและแกะ – ฐานกิจกรรมต้นไม้/พืชผักสวนครัว - ฐานกิจกรรมปลาน้ำจืดไทย - ฐานกิจกรรมประกอบอาหาร - ฐานกิจกรรมภูมิปัญญาไทย (ป.1-2 การทำไข่เค็ม ป.4-6 การสานปลาตะเพียน) และศึกษาประวัติศาสตร์สมัยอยุธยา

 


โครงการการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาเสริมศักยภาพผู้เรียน และ กิจกรรม Parents Teachersภาคเรียนที่  1 / 2562  ระดับประถมศึกษา

***************************************************************

วันที่

ชื่อ – สกุลวิทยากร

ผู้ปกครองของ

ผู้ปกครองนักเรียนชั้น

เรื่อง

   

วันอังคารที่  20  สิงหาคม  2562  

   

คุณบังอร   รัตนศรี  

   

เด็กหญิงอัจฉริยา เจริญวัฒนาเลิศ

 

ป. 3/2

   

เรื่อง   “ รู้เท่าทันโรคภัย ใส่ใจสุขภาพ ”  

วันศุกร์ที่  23  สิงหาคม  2562  

คุณศุภาสี   วงษ์ทองดี  

เด็กชายสุวีร์  วงษ์ทองดี 

ป. 5/1

เรื่อง   “ ศิลปะการพับตุ๊กตาจากผ้าขนหนู ”    

วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562

 

คุณจันทิมา  สีแตงสุก  และทีมงาน   “ป้าอ้อมชวนซน”  

เด็กหญิงณัฐณิชา  สีแตงสุก

ป.  6/1 – 6/2

 

เรื่อง “Teenage Grand A ผ่านกิจกรรมผู้นำสี่ทิศ”

วันอังคารที่ 10  กันยายน  2562  

   

คุณนันทวัน ศรีสุวัฒนา

เด็กชายณัฐนันท์ อารยะรัตนกุล

ป. 3/1

เรื่อง  “ประดิษฐ์กล่องดินสอจากขวดน้ำ”  

คุณอุมาพร   เดชบำรุง   

เด็กชายนิธิศ   ธาดาธีรธรรม

คุณวิภาวรรณ   ตรีสัตย์   

เด็กชายณัฐชนน   ตรีสัตย์ 

คุณภัสร์นลิน  พงษ์พรรณรวม

เด็กชายภูริต  ฐิรวรภาส 

คุณชมพูนุช  สว่างเลิศวงศ์  

เด็กหญิงสู่ฝัน  พลอยประดับ

คุณกนกวรรณ  แสงคล้าย  

เด็กหญิงข้าวหอม   ตั้งสกุล

วันพุธที่  4  กันยายน  2562  

คุณนันทิดา  จันต๊ะวงศ์ 

เด็กชายน่านฟ้า  แสงทอง 

ป.  2/2

เรื่อง   “การทำอาหารว่างเพื่อสุขภาพ

วันพุธที่  11  กันยายน  2562  

คุณทิพปัญญา  หาพุฒพงษ์  

เด็กชายทฤฒมณ  ภู่สาลี

ป.  5/2

เรื่อง “อาหารว่างบลูเบอรี่&สตอเบอรี่ชีสพาย”  

วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562  

ภ.ญ.กาณจน์เรือน  วงศ์เวียร

เด็กหญิงจารุพร  รักกสิกร

ป.  4/1

เรื่อง “  ยาน่ารู้     

วันพุธที่  18  กันยายน  2562  

คุณณัฐมล   แพถนอม 

เด็กชายอัคคญัฏฐ์   พจน์จำเนียร

ป. 2/1

เรื่อง “ มาฝึกแต่งบทละครกันนะ ” 

วันจันทร์ที่  16  กันยายน  2562  

คุณลินดา   บุดวิชา   

เด็กหญิงบัวหยก    หมายมั่นศร

ป. 1/1

เรื่อง   “มาทำวุ้นแฟนซีกันนะ”   

วันพุธที่  18  กันยายน  2562  

คุณปิยะดา  กิตติวรการชัย 

เด็กชายสิริกร  ชัยสุนทร

ป. 1/2

เรื่อง “มาทำคอร์นเฟลกคาราเมลกันนะ”   

วันพุธที่  18  กันยายน  2562  

คุณเจวรินทร์  วิวัฒน์บวรกุล  

เด็กชายภูวริศ   วิวัฒน์บวรกุล

          ป. 1/2

เรื่อง  “มาทำคอร์นเฟลกคาราเมลกันนะ”   

วันอังคารที่  8  ตุลาคม  2562  

คุณจิราภรณ์    นีระพงษ์   

เด็กหญิงอิสรา   นีระพงษ์

 ป. 4/2

เรื่อง “  ยาน่ารู้      

 

 

กิจกรรม PARENTS TEACHERS ระดับชั้นอนุบาล ปีการศึกษา  2562

๑.กิจกรรม ไข่เจียวฟูฟู อนุบาล 1/1 วันที่ 13 กันยายน  พ.ศ.2562

ชื่อผู้ปกครอง นางสาวเบญจมาภรณ์  ฤทธิ์บำรุง ชื่อนักเรียน เด็กหญิงณัฐฐาพร  อมรชูเดช

๒.กิจกรรม ประดิษฐ์ตะกร้าแสนสวย อนุบาล 1/2   วันที่ 11 กันยายน  พ.ศ.2562 

ชื่อผู้ปกครอง จารุภา  กัณฑาซาว    ชื่อนักเรียน เด็กหญิงชญาภา สกุลอ่อน

๓.กิจกรรม ขนมเจลลี่แสนอร่อย อนุบาล 1/3  วันที่ 12 กันยายน  พ.ศ.2562

ชื่อผู้ปกครอง คุณยายนงลักษณ์  จันทร์เพ็ง   ชื่อนักเรียน เด็กชายยศวัฒน์  เจนจบ

๔.กิจกรรม น้ำหรรษา อนุบาล 1/4 วันที่ 19 กันยายน  พ.ศ.2562 

ชื่อผู้ปกครอง คุณสุทธิพงศ์  ใจเพชร       คุณจิตตรัตน์    ใจเพชร   ชื่อนักเรียน เด็กชายหาญณรงค์  ใจเพชร

๕.กิจกรรม ประดิษฐิ์ที่คั่นหนังสือแฟนตาซี อนุบาล 2/1  วันที่ 6 กันยายน  พ.ศ.2562 

ชื่อผู้ปกครอง คุณชุลีพร งบกระโทก     ชื่อนักเรียน เด็กชายสรวิชญ์  ชูชาติ

.กิจกรรม ครีมทากันยุงจากสมุนไพร อนุบาล 2/2  วันที่ 13 กันยายน  พ.ศ.2562 

ชื่อผู้ปกครอง นางธัญรดี  มีชอบธรรม    ชื่อนักเรียน เด็กชายสิรภพ  มีชอบธรรม

๗.กิจกรรม ขนมคัพเค้ก  อนุบาล 2/3   วันที่ 17 กันยายน  พ.ศ.2562

ชื่อผู้ปกครอง นางสาวกัญจน์ภัสร นาคเวก  ชื่อนักเรียน เด็กหญิงธนพร การสมอรรถ

๘.กิจกรรม เด็กๆฉลาดรู้  ดูแลตนเอง  อนุบาล 3/1  วันที่ 26 กันยายน  พ.ศ.2562 

ชื่อผู้ปกครอง นางธาราพร รัศมีเจริญ    ชื่อนักเรียน เด็กหญิงศรัณย์พร รัศมีเจริญ

๙.กิจกรรม ขนมแซนวิช อนุบาล 3/2   วันที่ 26 กันยายน  พ.ศ.2562 

ชื่อผู้ปกครอง นางสุนทรี ยิ้มไผ่   ชื่อนักเรียน เด็กหญิงอัยยา ยิ้มไผ่

๑๐.กิจกรรม ประดิษฐ์พวงกุญแจรูปหัวใจ อนุบาล 3/3   วันที่ 19 กันยายน  พ.ศ.2562  

ชื่อผู้ปกครอง นางสาว กชพรรณ วงษ์บูลทรัพย์   ชื่อนักเรียน เด็กหญิงพิชามญชุ์ ชัยณรงค์ฤทธิ์

กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 3/110 Next »

โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
โทรศัพท์. 02-447-5949 , 02-446-2212   โทรสาร. 02-8815921

ธุรการ-การเงิน 080 - 065-5597   ฝ่ายวิชาการ 080- 065 - 5596