ประวัติโรงเรียน
ปรัชญาประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ ( VISION )
มาตรฐานโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
มาตรฐานด้านคุณธรรม
สัญลักษณ์และตราประจำโรงเรียน
เกียรติประวัติ
การบริหารและจัดการ
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของโรงเรียน
ผลงานนักเรียน
โครงการกิจกรรมเด่น
ข้อมูลศิษย์เก่า
สารสนเทศแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
แผนที่โรงเรียน
อาคารเรียนน้องอนุบาล Kindergarten Building
ห้อง Computer Lab
ห้อง Omiles (Multi-Thinking)
ห้องสมุด - Self - Knowledge Center
ห้อง Maths World
ห้องดนตรี Keereeboon Genius Music
คณะผู้บริหาร
คณะครู
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
บทบาทหน้าที่ผู้ปกครอง ครอบครัวประสาทวิทย์นนท์
กำลังออนไลน์21คน
ผู้ชมวันนี้1022คน
ผู้ชมเมื่อวาน2106คน
ผู้ชมเดือนนี้35046คน
ผู้ชมเดือนก่อน39601คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1740694คน
ข้อมูลศิษย์เก่า

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561

เข้าศึกษาต่อมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ที่

สถานศึกษา

ชื่อ-สกุล

1.

โรงเรียนโยธินบูรณะ กรุงเทพฯ

(ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ SMP)

1.      เด็กชายวิชชากร  รัตนกิจกมล

2.      เด็กหญิงพรนภัส  กว้างวิริยะไพบูลย์

3.      เด็กหญิงอมลวรรณ  แจ่มแจ้ง

4.      เด็กหญิงสาริศา  แก้วเจริญสุข

5.      เด็กหญิงกัญญ์เปญมา  ธงชัยสุรัชต์กูล

2.

โรงเรียนโยธินบูรณะ กรุงเทพฯ

(โครงการนักเรียนเก่งสู่ความเป็นเลิศวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ ENGLISH PROGRAM : EP)

1.      เด็กชายภูรี     ตรีวิสูตร

2.      เด็กชายญาณกวี  คุ้มหมู่

 

3.

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.ปทุมธานี

(ส่งเสริมความเป็นเลิศเชาว์ปัญญาวิทย์-คณิต)

1.      เด็กชายวิชชากร  รัตนกิจกมล

2.      เด็กหญิงพรนภัส  กว้างวิริยะไพบูลย์

4.

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

(ห้องเรียนวิทย์-คณิต)

1.      เด็กชายสิรวิชญ์  ทวีทรัพย์

2.      เด็กชายรัฐธรรมนูญ  พิพัฒน์ศิริชัย

5.

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

(โครงการความเป็นเลิศทางภาษา GIFTED ENGLISH PROGRAM) หรือ ภาคปกติ

1.      เด็กชายกานต์ชัย  อริยะตานนท์

2.      เด็กหญิงพิรญาณ์  ไทยศิลป์

3.      เด็กชายพิทวัส   โรจนสุนทร

4.      เด็กหญิงธนพร   เอี่ยมบำรุงทรัพย์

5.      เด็กชายชุติพนธ์  ปฐภิญโญบูรณ์

6.      เด็กชายพัชรนันท์  รัตนภูดินันท์

7.      เด็กหญิงจิรัชญา   สมบัติพิทักษ์สุข

6.

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

(โครงการจัดการเรียนการสอนภาคภาษาอังกฤษ ENGLISH PROGRAM)

 

1.      เด็กชายจิระพัชร์  วิรุณมณีรักษ์

2.      เด็กชายพัทธดนย์  คำดี

7.

โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

เด็กชายชวิศ  มณีทอง

8.

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร องครักษ์

เด็กหญิงณัชลัลน์  เฟื่องฟู

9.

โรงเรียนภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เด็กชายธรรมชาติ  ทิพย์อักษร

ที่

สถานศึกษา

ชื่อ-สกุล

10.

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

เด็กหญิงกิรติกา  เกียรติวิกรัย

11.

โรงเรียนสตรีนนทบุรี

(โครงการพิเศษห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์)

1.      เด็กหญิงศิริฑิฎา  บุญชม

2.      เด็กหญิงพัชมณฑ์  จงชนะชววัฒน์

3.      เด็กหญิงอาทิตยา  เธียรปรีชา

12.

โรงเรียนสตรีนนทบุรี

(โครงการพิเศษภาคภาษาอังกฤษ EP)

 

1.      เด็กหญิงปวริศา  ฐิติวงศ์ไพบูลย์

2.      เด็กหญิงจิรัชญา  สมบัติพิทักษ์สุข

3.      เด็กหญิงปาณิธรา  จงเกษมวงศ์

13.

โรงเรียนเบญจมราชาณุสรณ์

(โครงการช้างเผือก)

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 3/21 Next »

โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
โทรศัพท์. 02-447-5949 , 02-446-2212   โทรสาร. 02-8815921

ธุรการ-การเงิน 080 - 065-5597   ฝ่ายวิชาการ 080- 065 - 5596