ประวัติโรงเรียน
ปรัชญาประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ ( VISION )
มาตรฐานโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
มาตรฐานด้านคุณธรรม
สัญลักษณ์และตราประจำโรงเรียน
เกียรติประวัติ
การบริหารและจัดการ
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของโรงเรียน
ผลงานนักเรียน
โครงการกิจกรรมเด่น
ข้อมูลศิษย์เก่า
สารสนเทศแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
แผนที่โรงเรียน
อาคารเรียนน้องอนุบาล Kindergarten Building
Music Space
Cooking Space
Creative Space
Mindfulness Transformative Learning Center
Maths Lab
Omiles Space
Toilets
Computer PC Lab
Apple Imac Lab
คณะผู้บริหาร
คณะครู
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
บทบาทหน้าที่ผู้ปกครอง ครอบครัวประสาทวิทย์นนท์
กำลังออนไลน์15คน
ผู้ชมวันนี้742คน
ผู้ชมเมื่อวาน1357คน
ผู้ชมเดือนนี้18495คน
ผู้ชมเดือนก่อน42239คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1993526คน
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
วันที่ 22 มีค. 62 ครูหัวหน้าฝ่ายวิชาการ  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  คณะครูทั้ง 2 ฝ่าย  เข้าเยี่ยมชมห้องเรียนอารยะ ของโรงเรียนวัดราชบพิธ  สังกัดกรุงเทพมหานคร  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียน  ซึ่งทางโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี จะนำแนวทางมาปรับห้องปฎบัติการด้านคุณธรรม  M & M   Oriented  Centre  ในปีการศึกษา 2562 นี้
วันที่  5, 7 ,8 , 11 มีนาคม 2562 คณะครูของโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี ทุกระดับ เข้ารับการอบรม ทบทวนเครื่องมือคิด และการใช้เครื่องมือคิดในระบบการเรียนการสอน ตลอดจน procedure ในห้องเรียนแต่ละครั้งที่คุณครูอยู่ในห้องกับนักเรียน เพื่อให้ครูทุกคนทำงานเป็นระบบในการใช้ Thinking Whiteboard
วันที่ 6 มีค. 62 คณะครูระดับอนุบาลศึกษาและประถมศึกษาตอนต้น  รับการอบรมกระบวนการสอน Coding เด็กเล็ก 5 - 8 ปี ด้วยการวางแผน จากแผ่นภาพ เพื่อพัฒนาด้านตรรกะ และกระบวนการคิด การวางแผน ของเด็ก โดยคณะวิทยากรทีม ดร. ชัยยพล ธงชัยสุรัชต์กูล คณะคุรุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ ซึ่งจะเริ่มใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 - ประถมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2562 นี้
วันที่ 5 มีค. - 15 มีค. 62 คณะครูนำร่องใช้ I - pad สำหรับการเรียนการสอน อบรมหลักสูตรพื้นฐานการใช้ application เพื่อใช้ในห้องเรียน ในปีการศึกษา2562 จากวิทยากร คุณชนาธิป อดุลารี Education Business Development Manager ; Apple Certified : Apple Professional Learning Provider ( APLP )
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 10/62 Next »

โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
โทรศัพท์. 02-447-5949 , 02-446-2212   โทรสาร. 02-8815921

ธุรการ-การเงิน 080 - 065-5597   ฝ่ายวิชาการ 080- 065 - 5596