ประวัติโรงเรียน
ปรัชญาประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ ( VISION )
มาตรฐานโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
มาตรฐานด้านคุณธรรม
สัญลักษณ์และตราประจำโรงเรียน
เกียรติประวัติ
การบริหารและจัดการ
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของโรงเรียน
ผลงานนักเรียน
โครงการกิจกรรมเด่น
ข้อมูลศิษย์เก่า
สารสนเทศแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
แผนที่โรงเรียน
อาคารเรียนน้องอนุบาล Kindergarten Building
ห้อง Computer Lab
ห้อง Omiles (Multi-Thinking)
ห้องสมุด - Self - Knowledge Center
ห้อง Maths World
ห้องดนตรี Keereeboon Genius Music
คณะผู้บริหาร
คณะครู
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
บทบาทหน้าที่ผู้ปกครอง ครอบครัวประสาทวิทย์นนท์
กำลังออนไลน์14คน
ผู้ชมวันนี้949คน
ผู้ชมเมื่อวาน2106คน
ผู้ชมเดือนนี้34973คน
ผู้ชมเดือนก่อน39601คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1740621คน
ข้อมูลศิษย์เก่า

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558

เข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559

รอบแรก ความเป็นเลิศ คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ และ English Programme / InternationalProgramme

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพฯ ( โครงการส่งเสริมภาษาอังกฤษ English Program )

เด็กชายชัชพงษ์ บุตรทองดี

โรงเรียนโยธินบูรณะ กรุงเทพ ฯ ( ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ SMP )

เด็กชายนิเวศน์ กว้างวิริยะไพบูลย์

โรงเรียนโยธินบูรณะ กรุงเทพ ฯ ( โครงการส่งเสริมภาษาอังกฤษ English Program)

เด็กหญิงธัญลักษณ์ ทรัพย์สำราญ

โรงเรียนสาธิตฯมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา( ห้องเรียนพิเศษ SMART Classroom )

เด็กชายนิเวศน์ กว้างวิริยะไพบูลย์ เด็กชายกิจประศักดิ์ โพธิ์น้อย

เด็กชายสุรพัศ ฉายรัตน์ เด็กชายภาสวุฒิ อาบุญงาม

เด็กหญิงชฎารัตน์ ตั้งภาคภูมิ

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จ. ปทุมธานี (ส่งเสริมความเป็นเลิศเชาว์ปัญญาวิทย์-คณิต)

เด็กชายวิชญ์พล พลายงาม

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี (โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศเชาว์ปัญญาวิทย์-คณิต SM)

เด็กชายวิชญ์พล พลายงาม ( สอบเข้าได้ลำดับที่ 1 )

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรี ( ส่งเสริมความเป็นเลิศ คณิต  วิทย์ )

เด็กหญิงณีสรียา เนียมสอน

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ( โครงการภาคภาษาอังกฤษ Mini English Program )

เด็กหญิงลักษิกา กำทอง

โรงเรียนสตรีนนทบุรี ( โครงการส่งเสริมการเรียนภาษาอังกฤษ English Program )

เด็กหญิงธนารีย์ พุฒสุวรรณ์

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ( โครงการส่งเสริมอังกฤษ-คณิต-วิทย์ MEP )

เด็กชายวิชชา ว่องศิลป์วัฒนา เด็กหญิงอมลวัทน์ ลวกิตติไชยยันต์

เด็กชายภัคคพงค์ ธงชัยสุรัชต์กูล

โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ( ห้องเรียนพิเศษวิทย์  คณิต - เทคโนโลยี )

เด็กชายณัฐวุฒิ ประสานกลาง เด็กหญิงภัทรวรรณ โกมล

เด็กหญิงธนารีย์ พุฒสุวรรณ์

โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ( โครงการส่งเสริมการเรียนภาษาอังกฤษ English Program )

เด็กหญิงแพรวา เหมือนเนตร

โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ( ห้องเรียนพิเศษวิทย์  คณิต )

เด็กชายทศพล แถมจอหอ

รอบทั่วไป

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ( กรุงเทพฯ )

เด็กชายชัชพงษ์ บุตรทองดี

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ( กรุงเทพฯ )

เด็กชายวิชญ์พล พลายงาม เด็กชายอรรถพันธ์ หิรัญพฤกษ์

โรงเรียนสตรีวิทยา ( กรุงเทพฯ )

เด็กหญิงธันยพร ศรีสัมพันธ์

โรงเรียนโยธินบรูณะ

เด็กชายสุรพัศ ฉายรัตน์ เด็กชายศุภมงคล ดวงแก้วงาม

เด็กหญิงธนารีย์ พุฒสุวรรณ์ เด็กชายกิตตินันท์ กำลังหาญ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรี

เด็กชายสหรัถ สิริธุระ เด็กเด็กชายกฤตภัค สกุลวัชรโยธิน

เด็กชายกัน พุทธอินทร์ เด็กชายณัฐพล แก้วบุญมา

เด็กหญิงณิสรียา เนียมสอน เด็กชายณัฐนิช ธาระพุด

เด็กหญิงปิยาพัชร์ ขุนนวล เด็กชายพีรพัฒน์ บุญฤทธิ์

เด็กชายทศพล แถมจอหอ เด็กชายธีธัช จารุภูมิ

เด็กชายชินวุฒิ อมรรัตนานุเคราะห์ เด็กหญิงธัญพิชชา พรมศรี

เด็กหญิงกนกนาถ นาคสุก เด็กชายอภิรักษ์ วันทโภคาธรรม

เด็กหญิงภัคสิตานัน กรองทอง

โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม

เด็กชายจูนซู คิม

โรงเรียนสตรีนนทบุรี

เด็กหญิงอาภาพิศญ์ เกตุอ่ำ

โรงเรียนรัตนาธิเบศร์

เด็กหญิงวารีรัตน์ คำอยู่ เด็กชายนิติธร สุขมาก

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี

เด็กหญิงปิยาพร แจ้งอิ่ม เด็กหญิงอลิชา ก่อวงศ์เมธี

เด็กหญิงณัฏฐ์ฐา เจตนานุศาสน์

โรงเรียนบดินทรเดชา ( สิงห์ สิงหเสนี ) นนทบุรี

เด็กชายธิติวุฒิ จรัญญา เด็กชายชินวัตร อมรรัตนานุเคราะห์

เด็กหญิงอัญชลิตา เทียมพรม

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย

เด็กชายณัฐชนนท์ นะดาบุตร เด็กชายเจตติศักดิ์ เพ็ชรอุด

กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 10/21 Next »

โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
โทรศัพท์. 02-447-5949 , 02-446-2212   โทรสาร. 02-8815921

ธุรการ-การเงิน 080 - 065-5597   ฝ่ายวิชาการ 080- 065 - 5596