ประวัติโรงเรียน
ปรัชญาประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ ( VISION )
มาตรฐานโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
มาตรฐานด้านคุณธรรม
สัญลักษณ์และตราประจำโรงเรียน
เกียรติประวัติ
การบริหารและจัดการ
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของโรงเรียน
ผลงานนักเรียน
โครงการกิจกรรมเด่น
ข้อมูลศิษย์เก่า
สารสนเทศแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
แผนที่โรงเรียน
อาคารเรียนน้องอนุบาล Kindergarten Building
ห้อง Computer Lab
ห้อง Omiles (Multi-Thinking)
ห้องสมุด - Self - Knowledge Center
ห้อง Maths World
ห้องดนตรี Keereeboon Genius Music
คณะผู้บริหาร
คณะครู
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
บทบาทหน้าที่ผู้ปกครอง ครอบครัวประสาทวิทย์นนท์
กำลังออนไลน์19คน
ผู้ชมวันนี้1409คน
ผู้ชมเมื่อวาน1800คน
ผู้ชมเดือนนี้6567คน
ผู้ชมเดือนก่อน48512คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1557777คน
ฝ่ายบริหารทั่วไป
วันที่  23 กพ. 63  ผู้ปกครอง  ชุมชน  คณะครู  ร่วมกันจัดงาน  Year  End  Celebration  2019  ให้กับเด็กนักเรียน  ได้แสดงความสามารถหลากหลายด้าน  ทั้งการเล่นดนตรี  ร้องเพลง การเต้น  การแสดงละครภาษาอังกฤษ  และ ภาษาจีน  
Multi  Intelligent Child is developed  @ PSV  School.   โดยได้รับเกียรติจาก
ดร. ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการ กศน.
   เป็นประธาน เปิดงาน 
วันที่ 4 ธค. 62  โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี  จัดกิจกรรมวันกตัญญูกตเวทิตาขึ้น  เนืองในวันพ่อแห่งชาติ  นิมนต์พระสงฆ์ 9 รูป  นำโดยรองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าอาว่าส วัดบางอีอยช้าง  มารับบาตรอาหารคาวหวานและอาหารแห้ง จากคณะครู  ผู้ปกครอง และนักเรียน เพืรอเป็นการถวายพระราชกุศล แด่   พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร  รัชกาลที่  9
   เพือให้นักเรียน  ปกครอง  และครู  ตระหนักถึงบุญคุณของแผ่นดินน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ  ตลอดจนผู้มีพระคุณ ในชีวิตของตน   พร้อมกับนักเรียน  ดช. ชยพล  อุณหะกะ  อ่านบทเรียงความ  " พ่อหลวงในความทรงจำของฉัน "  ที่ชนะประกวดรางวัลที่ 1 
วันที่ 11 พย. 62  ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ  เดือน 12  ถือกันว่าเป็นวันลอยกระทง  ทางโรงเรียนจัดกิจกรรมให้เด็กนักเรียนได้อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย  ทำกระทงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จากบ้านนำมาประกวดที่โรงเรียน  เสร็จกิจกรรมเด็กๆ นำกลับบ้านเพื่อไปลอยกระทงกับครอบครัว
  โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี จัดกิจกรรม นันทนาการ  ศิลปะสร้างสรรค์ ให้กับนักเรียนโรงเรียนประชาบดี  อ. ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี  ซึ่งเป็นเด็กพิการ และบกพร่อง  เมื่อวันที่ 9 พย. 62  มีผู้ปกครองร่วมกิจกรรม  ประมาณ 10 ครอบครัว  คุณครูและบุคลากร ประมาณ  25 คน  ร้านค้าของโรงเรียนร่วมทำบุญโดยเปิดโรงทานเลี้ยงอาหาร  มียอดเงินบริจาคจากนักเรียน ผู้ปกครอง และผู้บริหารโรงเรียน  รวม  82,899บาท
กำลังแสดงหน้าที่ 1/91 Next »

โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
โทรศัพท์. 02-447-5949 , 02-446-2212   โทรสาร. 02-8815921

ธุรการ-การเงิน 080 - 065-5597   ฝ่ายวิชาการ 080- 065 - 5596