ประวัติโรงเรียน
ปรัชญาประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ ( VISION )
มาตรฐานโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
มาตรฐานด้านคุณธรรม
สัญลักษณ์และตราประจำโรงเรียน
เกียรติประวัติ
การบริหารและจัดการ
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของโรงเรียน
ผลงานนักเรียน
โครงการกิจกรรมเด่น
ข้อมูลศิษย์เก่า
สารสนเทศแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
แผนที่โรงเรียน
อาคารเรียนน้องอนุบาล Kindergarten Building
ห้อง Computer Lab
ห้อง Omiles (Multi-Thinking)
ห้องสมุด - Self - Knowledge Center
ห้อง Maths World
ห้องดนตรี Keereeboon Genius Music
คณะผู้บริหาร
คณะครู
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
บทบาทหน้าที่ผู้ปกครอง ครอบครัวประสาทวิทย์นนท์
กำลังออนไลน์10คน
ผู้ชมวันนี้447คน
ผู้ชมเมื่อวาน744คน
ผู้ชมเดือนนี้22097คน
ผู้ชมเดือนก่อน30673คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1327886คน
ฝ่ายบริหารทั่วไป
วันที่ 4 ธค. 62  โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี  จัดกิจกรรมวันกตัญญูกตเวทิตาขึ้น  เนืองในวันพ่อแห่งชาติ  นิมนต์พระสงฆ์ 9 รูป  นำโดยรองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าอาว่าส วัดบางอีอยช้าง  มารับบาตรอาหารคาวหวานและอาหารแห้ง จากคณะครู  ผู้ปกครอง และนักเรียน เพืรอเป็นการถวายพระราชกุศล แด่   พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร  รัชกาลที่  9
   เพือให้นักเรียน  ปกครอง  และครู  ตระหนักถึงบุญคุณของแผ่นดินน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ  ตลอดจนผู้มีพระคุณ ในชีวิตของตน   พร้อมกับนักเรียน  ดช. ชยพล  อุณหะกะ  อ่านบทเรียงความ  " พ่อหลวงในความทรงจำของฉัน "  ที่ชนะประกวดรางวัลที่ 1 
วันที่ 11 พย. 62  ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ  เดือน 12  ถือกันว่าเป็นวันลอยกระทง  ทางโรงเรียนจัดกิจกรรมให้เด็กนักเรียนได้อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย  ทำกระทงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จากบ้านนำมาประกวดที่โรงเรียน  เสร็จกิจกรรมเด็กๆ นำกลับบ้านเพื่อไปลอยกระทงกับครอบครัว
  โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี จัดกิจกรรม นันทนาการ  ศิลปะสร้างสรรค์ ให้กับนักเรียนโรงเรียนประชาบดี  อ. ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี  ซึ่งเป็นเด็กพิการ และบกพร่อง  เมื่อวันที่ 9 พย. 62  มีผู้ปกครองร่วมกิจกรรม  ประมาณ 10 ครอบครัว  คุณครูและบุคลากร ประมาณ  25 คน  ร้านค้าของโรงเรียนร่วมทำบุญโดยเปิดโรงทานเลี้ยงอาหาร  มียอดเงินบริจาคจากนักเรียน ผู้ปกครอง และผู้บริหารโรงเรียน  รวม  82,899บาท
วันที่  11 ตค. 62 กลุ่มนักเรียน ชมรมการเกษตรและหัตถกรรม  พร้อมด้วยคุณครูและพนักงานทำสวนของโรงเรียน  เข้าศึกษาเรียนรู้กับเกษตรกร เรื่องการปรุงดิน  การกำจัดแมลงด้วยวิธีธรรมชาติ  การทำปุ๋ยจากมูลไส้เดือน  การปลูกผักให้เหมาะกับดิน  ที่ศูนย์การเรียนรู้ชีววิถึ เกษตรกรเกษตรอินทรีย์  บ้านคลองนาหมอน  อ.ไทรน้อย  จังหวัดนนทบุรี
กำลังแสดงหน้าที่ 1/90 Next »

โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
โทรศัพท์. 02-447-5949 , 02-446-2212   โทรสาร. 02-8815921

ธุรการ-การเงิน 080 - 065-5597   ฝ่ายวิชาการ 080- 065 - 5596