ประวัติโรงเรียน
ปรัชญาประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ ( VISION )
มาตรฐานโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
มาตรฐานด้านคุณธรรม
สัญลักษณ์และตราประจำโรงเรียน
เกียรติประวัติ
การบริหารและจัดการ
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของโรงเรียน
ผลงานนักเรียน
โครงการกิจกรรมเด่น
ข้อมูลศิษย์เก่า
สารสนเทศแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
แผนที่โรงเรียน
อาคารเรียนน้องอนุบาล Kindergarten Building
ห้อง Computer Lab
ห้อง Omiles (Multi-Thinking)
ห้องสมุด - Self - Knowledge Center
ห้อง Maths World
ห้องดนตรี Keereeboon Genius Music
คณะผู้บริหาร
คณะครู
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
บทบาทหน้าที่ผู้ปกครอง ครอบครัวประสาทวิทย์นนท์
กำลังออนไลน์11คน
ผู้ชมวันนี้1335คน
ผู้ชมเมื่อวาน1957คน
ผู้ชมเดือนนี้22586คน
ผู้ชมเดือนก่อน52777คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1688633คน
ฝ่ายบริหารทั่วไป
วันที่ 17 สค. 63 นักเรียนทำกิจกรรมเพื่อรับรู้ และตระหนักในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผ่าน อาหารที่บริโภค ในกิจกรรม เด็กๆ ได้รับความรู้จากนิทรรศการ เรืรองมาตรฐานสินค้าเกษตรในประเทศไทย เรียนรู้อาหารศึกษา และลงมือปลูกพืชตามแนวทางเกษตรในโรงเรียน Mini GAP และจากการที่โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการ โรงอาหารวัตถุดิบปลอดภัยหรือ Q Canteen จะสามารถตอบผู้ปกครองได้ว่า อาหารที่นักเรียนได้รับประทานในโรงเรียนมีความปลอดภัย 100%
วันที่ 6 สค. และวันที่ 11 สค. 63 ฝ่ายวิชาการและฝ่ายบริหารทั่วไป จัดพิธีไหว้ครู เพื่อรับลูกศิษย์ และลูกศิษย์ รับตนเป็นศิษย์ที่ดีทั้งการประพฤติตน และการเป็นนักเรียนที่ดี ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ 11 สค. 63 คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนและบุคลากร จัดพิธี ถวายพานพุ่มและเปิดกรวย อ่านคำถวายพระพร สมเด็จพระพันปีหลวง เนื่องในวโกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม และวันแม่แห่งชาติ

เมื่อวันที่  19 มิย. 63  ผู้อำนวยการ นางสุจิตรา  โตตาบ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปนางสาวกัญญกรณ นุ่มอ่อน และหัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล นางสาวจิตสุภา  โตตาบ  ศีกษาดูงานการทำฟาร์มผักปลอดภัย  สมเกียรติผักอร่อย จังหวัดสระบุรี ตามมาตรฐาน GAP และดูงานการตัดแต่ง คัดแยกผลผลิต โรงคัดแยกตามมาตรฐาน GMP  เป็นมาตรฐานผลผลิตปลอดภัย ตั้งแต่ฟาร์มการเพาะปลูก จนถึง โรงอาหารของโรงเรียน  เพื่อเริ่มต้น การร่วมโครงการ  Q Canteen  โรงอาหารปลอดถัยในโรงเรียน  ให้โรงเรียนเป็นแหล่งปรุงอาหารปลอดภัยจากวัตถุดิบปลอดภัย  กับสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ  โดยเริ่มต้นโครงการ ณ.วันที่ 1 กรกฎาคม 2563

กำลังแสดงหน้าที่ 1/92 Next »

โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
โทรศัพท์. 02-447-5949 , 02-446-2212   โทรสาร. 02-8815921

ธุรการ-การเงิน 080 - 065-5597   ฝ่ายวิชาการ 080- 065 - 5596