ประวัติโรงเรียน
ปรัชญาประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ ( VISION )
มาตรฐานโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
มาตรฐานด้านคุณธรรม
สัญลักษณ์และตราประจำโรงเรียน
เกียรติประวัติ
การบริหารและจัดการ
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของโรงเรียน
ผลงานนักเรียน
โครงการกิจกรรมเด่น
ข้อมูลศิษย์เก่า
สารสนเทศแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
แผนที่โรงเรียน
อาคารเรียนน้องอนุบาล Kindergarten Building
ห้อง Computer Lab
ห้อง Omiles (Multi-Thinking)
ห้องสมุด - Self - Knowledge Center
ห้อง Maths World
ห้องดนตรี Keereeboon Genius Music
คณะผู้บริหาร
คณะครู
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
บทบาทหน้าที่ผู้ปกครอง ครอบครัวประสาทวิทย์นนท์
กำลังออนไลน์17คน
ผู้ชมวันนี้1391คน
ผู้ชมเมื่อวาน1957คน
ผู้ชมเดือนนี้22642คน
ผู้ชมเดือนก่อน52777คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1688689คน
บทบาทหน้าที่ผู้ปกครอง ครอบครัวประสาทวิทย์นนท์

บทบาทหน้าที่ผู้ปกครอง

          ผู้ปกครองในฐานะที่อยู่ใกล้ชิดบุตรหลานมากที่สุด จึงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และความสามารถ ในการเรียนรู้ ผู้ปกครองจึง ควรมีบทบาทในการสนับสนุนผู้เรียนดังนี้

1. เป็นแบบอย่างที่ดีในการดำรงชีวิตครอบครัวที่มีความรัก ความเข้าใจ และความอบอุ่น

2. ยอมรับในศักยภาพของผู้เรียน ให้โอกาสผู้เรียนได้สำรวจตัวเอง เพื่อประกอบการตัดสินใจ ในการเลือกแผนการเรียน การศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ

3. ให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้เรียน

4. มีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวและอาสาร่วมกิจกรรมต่างๆของสถานศึกษา

5. เป็นที่ปรึกษาหรือแนะแนวทางการดำเนินชีวิตที่ดีงามให้กับผู้เรียน

6. ร่วมมือกับสถานศึกษาจัดกิจกรรมให้เด็กและเยาวชนมีโอกาสใช้เวลาอย่างสร้างสรรค์


กำลังแสดงหน้าที่ 1/1

โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
โทรศัพท์. 02-447-5949 , 02-446-2212   โทรสาร. 02-8815921

ธุรการ-การเงิน 080 - 065-5597   ฝ่ายวิชาการ 080- 065 - 5596