ประวัติโรงเรียน
ปรัชญาประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ ( VISION )
มาตรฐานโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
มาตรฐานด้านคุณธรรม
สัญลักษณ์และตราประจำโรงเรียน
เกียรติประวัติ
การบริหารและจัดการ
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของโรงเรียน
ผลงานนักเรียน
โครงการกิจกรรมเด่น
ข้อมูลศิษย์เก่า
สารสนเทศแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
แผนที่โรงเรียน
อาคารเรียนน้องอนุบาล Kindergarten Building
ห้อง Computer Lab
ห้อง Omiles (Multi-Thinking)
ห้องสมุด - Self - Knowledge Center
ห้อง Maths World
ห้องดนตรี Keereeboon Genius Music
คณะผู้บริหาร
คณะครู
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
บทบาทหน้าที่ผู้ปกครอง ครอบครัวประสาทวิทย์นนท์
กำลังออนไลน์12คน
ผู้ชมวันนี้1411คน
ผู้ชมเมื่อวาน1957คน
ผู้ชมเดือนนี้22662คน
ผู้ชมเดือนก่อน52777คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1688709คน
โครงการกิจกรรมเด่น


     แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี 2559 - ปี 2563 

     

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

1.โครงการบุคลากรดี ศรีประสาทวิทย์

2.โครงการพัฒนาครูและบุคลากร

 ฝ่ายบริหารทั่วไป

1.โครงการชุมชนสัมพันธ์

2.โครงการโรงเรียนคุณธรรม

3.โครงการส่งเสริมสุขภาพ

ฝ่ายบริหารวิชาการ(ปฐมวัย)

1.โครงการกล้าคิด กล้าทำ

2.โครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา

3.โครงการพหุนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเด็ก

4.โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

ฝ่ายบริหารวิชาการ(ประถม)

1.โครงการพหุนวัตกรรมการศึกษาพัฒนานักเรียน

2.โครงการยกระดับสัมฤทธิผลผู้เรียนศตวรรษที่ 21

3.โครงการการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาเสริมศักยภาพผู้เรียน

ฝ่ายบริหารงบประมาณ

1.โครงการ Open Mind

2.โครงการส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย

กำลังแสดงหน้าที่ 1/5 Next »

โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
โทรศัพท์. 02-447-5949 , 02-446-2212   โทรสาร. 02-8815921

ธุรการ-การเงิน 080 - 065-5597   ฝ่ายวิชาการ 080- 065 - 5596