ประวัติโรงเรียน
ปรัชญาประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ ( VISION )
มาตรฐานโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
มาตรฐานด้านคุณธรรม
สัญลักษณ์และตราประจำโรงเรียน
เกียรติประวัติ
การบริหารและจัดการ
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของโรงเรียน
ผลงานนักเรียน
โครงการกิจกรรมเด่น
ข้อมูลศิษย์เก่า
สารสนเทศแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
แผนที่โรงเรียน
อาคารเรียนน้องอนุบาล Kindergarten Building
ห้อง Computer Lab
ห้อง Omiles (Multi-Thinking)
ห้องสมุด - Self - Knowledge Center
ห้อง Maths World
ห้องดนตรี Keereeboon Genius Music
คณะผู้บริหาร
คณะครู
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
บทบาทหน้าที่ผู้ปกครอง ครอบครัวประสาทวิทย์นนท์
กำลังออนไลน์17คน
ผู้ชมวันนี้1421คน
ผู้ชมเมื่อวาน1957คน
ผู้ชมเดือนนี้22672คน
ผู้ชมเดือนก่อน52777คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1688719คน
ผลงานนักเรียน

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน

"วันการศึกษาเอกชนภาคกลาง" ปีการศึกษา ๒๕๖๒

จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ร่วมกับสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ณ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

***************************************************************************

เหรียญทอง

การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ

ป.๑-๓

เด็กหญิงพิชามญช์ ศรีแป๊ะสัจจา

เหรียญเงิน

การแข่งขัน Impromptu Speech

ม.๑-๓

เด็กหญิงกัญญ์เปญมา ธงชัยสุรัชต์กูล

เหรียญเงิน

การแข่งขัน Multi Skills Competition

ป.๔-๖

เด็กหญิงพิชญธิดา สังวรกาญจน์

เหรียญทองแดง

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์

ป.๔-๖

เด็กหญิงปารมิสร์ รัตนพันธุ์

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับจังหวัด

งานมหกรรมการศึกษาเอกชน ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น

********************************************************

รางวัลเหรียญทอง

รายการแข่งขัน

ชั้น

ชื่อ สกุล

รางวัลระดับ

การแข่งขัน Impromptu Speech

ป.๑-๓

เด็กชายพริษฐ์

หนูนาค

เหรียญทอง

ป.๔-๖

เด็กชายชยพล

อุณหะกะ

เหรียญทอง

ม.๑-๓

เด็กหญิงกัญญ์เปญมา

ธงชัยสุรัชต์กูล

เหรียญทอง

ผลการแข่งขันประกวดเล่านิทาน (Story Telling)

ป.๑-๓

เด็กหญิงปริตตาภาญิ์

สวยสมเรียม

เหรียญทอง

การแข่งขัน Multi Skills Competition

ป.๔-๖

เด็กหญิงพิชญธิดา

สังวรกาญจน์

เหรียญทอง

การแข่งขัน Spelling Bee

ป.๑-๓

เด็กชายธีรศานต์

หาญลำยวง

เหรียญทอง

ป.๔-๖

เด็กหญิงไคริกา

บุญรอด

เหรียญทอง

ม.๑-๓

เด็กหญิงยุวรินทร์

พิพิธดิศพงษ์

เหรียญทอง

การแข่งขันขับร้องเพลงลูกทุ่ง

ป.๑-๖

เด็กชายวรินทร

ปันบุตร

เหรียญทอง

การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์

ป.๑-๖

เด็กหญิงพิชยาณี

โฆษะ

เหรียญทอง

ป.๑-๖

เด็กชายณัฐภัทร

ศรีสมศักดิ์

เหรียญทอง

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์

ป.๑-๓

เด็กชายณัฐนันท์

อารยะรัตนกุล

เหรียญทอง

ป.๔-๖

เด็กหญิงปารมิสร์

รัตนพันธุ์

เหรียญทอง

ผลการแข่งขันคณิตคิดเร็ว

ป.๑-๓

เด็กหญิงพิมพิชฌา

สุทธิพงศ์

เหรียญทอง

การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ

ป.๑-๓

เด็กหญิงพิชามญช์

ศรีแป๊ะสัจจา

เหรียญทอง

การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน

ป.๔-๖

เด็กหญิงจารุพร

รักกสิกร

เหรียญทอง

เด็กหญิงอรวรา

วันธนู

เหรียญทอง

ม-๑-๓

เด็กชายภัทรดนัย

ชาติผดุง

เหรียญทอง

เด็กหญิงกุลฎา

สุขสาคร

เหรียญทอง

การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร (Science Show)

ป.๔-๖

เด็กหญิงรวิพร

โลจายะ

เหรียญทอง

เด็กหญิงสวิตตา

พุ่มรัตน์

เหรียญทอง

เด็กหญิงสิริวรรณ

ปิ่นทอง

เหรียญทอง

การแข่งขัน การประกวดมารยาทไทย

ป.๑-๓

เด็กชายกานตพงศ์

แซ่อิ๋ว

เหรียญทอง

เด็กหญิงหทัยวัล

รุจิเทศ

เหรียญทอง

ป.๔-๖

เด็กชายปรัชญ์ศร

มีสม

เหรียญทอง

เด็กหญิงนิชาภา

กิตติสันติ์ไพบูลย์

เหรียญทอง

ม.๑-๓

เด็กชายอัษฎาวุธ

ถนอนจิตดี

เหรียญทอง

เด็กหญิงอิสยาห์

ผันใจผ่อง

เหรียญทอง

รางวัลเหรียญเงิน

รายการแข่งขัน

ชั้น

ชื่อ สกุล

รางวัลระดับ

การแข่งขันขับร้องเพลงลูกทุ่ง

ป.๑-๖

เด็กหญิงนภาดา

ไพรวัลย์

เหรียญเงิน

การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ

ป.๑-๓

เด็กหญิงณิชชา

เชื้อจ่าย

เหรียญเงิน

การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก

ป.๔-๖

เด็กหญิงกชพร

อรุณโรจนวัฒน์

เหรียญเงิน

เด็กหญิงแพรวา

ประเสริฐสุข

เหรียญเงิน

เด็กหญิงสุพิชญา

นาเจริญ

เหรียญเงิน

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น

ป.๔-๖

เด็กหญิงณัฎฐ์ชญา

ชนะชัย

เหรียญเงิน

เด็กหญิงสาริศา

อ่ำหนองบัว

เหรียญทอง

เด็กชายแบ่งปัน

ฐิติพานิชยางกูร

เหรียญเงิน

ม.๑-๓

เด็กชายอภิปรัชญา

ชีววิญญู

เหรียญเงิน

เด็กชายจิรวัฒน์

พูลเพชร

เหรียญเงิน

เด็กชายพิชิตชัย

นรประพิณ

เหรียญเงิน

ผลการแข่งขันประกวดเล่านิทาน

(Story Telling)

ป.๔-๖

เด็กหญิงอระชา

วิโรจน์ธรรม

เหรียญเงิน

ม.๑-๓

เด็กหญิงภิกัญญ์ภัค

ธงชัยสุรัชต์กูล

เหรียญเงิน

การแข่งขันคณิตคิดเร็ว

ป.๔-๖

เด็กหญิงสุพิชญา

เอี่ยมธนากุล

เหรียญเงิน

การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์

ป.๑-๓

เด็กหญิงเปรมยุดา

คงเพ็ชร

เหรียญเงิน

เด็กหญิงอัจฉริยา

เจริญวัฒนาเลิศ

เหรียญเงิน

เด็กหญิงสิมินตา

พนาเวชสันติ

เหรียญเงิน

ป.๔-๖

เด็กชายพอ

เพ็ชรรัตน์

เหรียญเงิน

เด็กชายปิติธาดา

ปรีชาพงค์มิตร

เหรียญเงิน

เด็กชายแทนบุญ

กุญชร

เหรียญเงิน

การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation)

ป.๔-๖

เด็กชายอาทิตย์

โตตะเภา

เหรียญเงิน

เด็กหญิงสิริกร

ทองยัง

เหรียญเงิน

การแข่งขัน คัดลายมือสื่อภาษาไทย

ป.๑-๓

เด็กหญิงญานิศา

กุ้งรัมย์

เหรียญเงิน

การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ

ป.๑-๓

เด็กชายศิวกร

วรารื่นรมย์

เหรียญเงิน

ป.๔-๖

เด็กชายธรรศ

การงาน

เหรียญเงิน

รางวัลเหรียญทองแดง

รายการแข่งขัน

ชั้น

ชื่อ สกุล

รางวัลระดับ

การแข่งขันวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน

ป.๔-๖

เด็กหญิงศศิขวัญ

ภู่พัทธ์

เหรียญทองแดง

การแข่งขัน คัดลายมือสื่อภาษาไทย

ป.๔-๖

เด็กหญิงอิศรา

นีระพงษ์

เหรียญทองแดง

ม.๑-๓

เด็กหญิงณธิกา

วันชาติเจริญ

เหรียญทองแดง

การแข่งขัน

การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์

ป.๔-๖

เด็กหญิงพัสวี

วรนัฐสุนทร

เหรียญทองแดง

เด็กหญิงพรรณกาญจน์

โพธิ์น้อย

เหรียญทองแดง

ม.๑-๓

เด็กชายกสกร

วงษ์พันธ์

เหรียญทองแดง

เด็กชายคิรากร

คล้ายสำเนียง

เหรียญทองแดง

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก

ป.๔-๖

เด็กหญิงศศิฌา

ทวีปรีชารัตน์

เหรียญทองแดง

เด็กชายคณพศ

บัวจันทร์

เหรียญทองแดง

กำลังแสดงหน้าที่ 1/131 Next »

โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
โทรศัพท์. 02-447-5949 , 02-446-2212   โทรสาร. 02-8815921

ธุรการ-การเงิน 080 - 065-5597   ฝ่ายวิชาการ 080- 065 - 5596